Новини Компанії

Історія світла. Історія Ітерна

Еволюційна теорія світла

Світло дає життя всьому. Воно пройшло довгий шлях, щоб сьогодні постати перед нами таким, яким ми його бачимо щодня: від іскри перед входом у печеру до світлодіода, якому під силу будь-які складнощі. Завдяки світлу людство зважено йшло до нинішнього рівня прогресу, розробляючи нові винаходи. Згодом люди перетворили багаття із сухих гілок, його тріск та дим у екологічні та економні лампочки розміром з горошину, а потужністю на кілька квадратних метрів.

Тисячі років і жодного дня без змін

Дослідники вважають, що народження першого штучного променя світла сталося 70 000 років тому. І з того часу його постійно змінювали, досліджували і вдосконалювали, подібно до розвитку цивілізації в цілому, яка ні дня не стоїть на місці. Цей шлях неймовірно цікавий і вартий уваги.

З давніх-давен люди воліли зловити сонячні промені і отримати з них свою користь. Створювали будівлі з величезними отворами у стінах та даху, такі як Пантеон у римлян. Природне сонячне світло проходило крізь отвори і заповнювало увесь внутрішній простір. А от полум’я завжди боялися, бо розуміли неймовірну силу іскри та наслідки її невмілого використання.

Людство прагнуло приборкати яскраву стихію, пристосовувало її всіма силами. Смолоскип, камін, свічки – вони були доступні не всім, але поступово поширювали свій вплив на суспільство.

Ривок, який змінив перебіг історії

Головні відкриття у сфері освітлення:

  1. У 1780 році французу Амі Аргану вдалося приборкати світло. Він зробив першу у світі масляну лампу, потужність світіння якої дорівнювала цілим 10 свічкам. Винахід облетів світ на крилах британської революції.
  2. Естафету підхопив Вільям Мердок із Шотландії. Він відкрив невичерпне джерело живлення – газ. І світло з одиноких вікон будинків розлилося вулицями Лондона.
  3. Наступний етап був відкритий Томасом Едісоном та його лампою розжарювання. Ще один ривок, коли джерелом світла стало перетворення електрики. І розвиток продовжувався семимильними кроками, являючи світові неонові та галогенні лампи.
  4. Вже 1962 року випадково було винайдено світлодіод. Нік Холоньяк у спробах зробити лазер зробив відкриття, яке започаткувало створення світлодіодної лампи з синім світлом. Пізніше він був удостоєний Нобелівської премії.

Головне, що треба знати: весь цей шлях світло проробило не самотужки. Воно вело за собою абсолютно все: побут, навчання, роботу. Кожен новий етап розвитку супроводжувався додатковими вигодами від технологічних новацій. Від збереження життя окремих видів живих істот до порятунку цілих екосистем.

Дорогі джерела живлення, що складно видобуваються, замінювалися простими і доступними рішеннями. Наприклад, гас став альтернативою китовому жиру і врятував цих ссавців від вимирання. А світлодіод скорочує витрати енергії на 80% порівняно з традиційними лампами і служить у 25 разів довше, тому значно заощаджує ресурси та зберігає екологічний порядок на планеті.

Iterna дарує світові світлодіодні промені

У 2010 році Микола Плашкін з партнерами створили компанію Iterna. До цього всі вони займалися побутовою електронікою. Спочатку компанія почала свій шлях в постачанні посуду з КНР. Поступово, побачивши потенціал і захопившись неймовірною потужністю світлодіода та його необмеженими можливостями, вони вирішили піти в освітлення. Це був момент, коли величезний досвід, глибокі знання та практичні навички провідних фахівців кількох областей поєдналися в одне ціле. Було вирішено почати створення доступних, але сучасних дизайнерських світильників з натуральної деревини чи металу. Унікальні форми та текстури – все це створює неповторний стиль компанії. Історія продовжується…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Новини Компанії

История света. История Итерна

Эволюционная теория света

Свет дает жизнь всему. Оно прошло долгий путь, чтобы сегодня предстать перед нами таким, каким мы его видим каждый день: от искры перед входом в пещеру до светодиода, которому по силам любые сложности. Благодаря свету человечество взвешенно шло к нынешнему уровню прогресса, разрабатывая новые изобретения. Впоследствии люди превратили костер из сухих ветвей, его треск и дым в экологические и экономные лампочки размером с горошину, а мощностью в несколько квадратных метров.

Тысячи лет и ни дня без изменений

Исследователи считают, что рождение первого искусственного луча света произошло 70 тысяч лет назад. И с тех пор его постоянно меняли, исследовали и совершенствовали, подобно развитию цивилизации в целом, ни дня не стоящей на месте. Этот путь невероятно интересен и достоин внимания.

С давних пор люди предпочитали поймать солнечные лучи и извлечь из них свою пользу. Создавались здания с огромными проемами в стенах и крыше, такие как Пантеон у римлян. Естественный солнечный свет проходил через отверстия и заполнял все внутреннее пространство. А вот пламя всегда боялись, понимая невероятную силу искры и последствия ее неумелого использования.

Человечество стремилось обуздать яркую стихию, приспосабливало ее всеми силами. Факел, камин, свечи – они были доступны не всем, но постепенно распространяли свое влияние на общество.

Рывок, изменивший ход истории

Главные открытия в сфере освещения:

  1. В 1780 году французу Ами Аргану удалось обуздать свет. Он сделал первую в мире масляную лампу, мощность свечения которой равнялась целым 10 свечам. Изобретение облетело свет на крыльях британской революции.
  2. Эстафету подхватил Уильям Мердок из Шотландии. Он открыл неисчерпаемый источник питания – газ. И свет из одиноких окон домов разлился по улицам Лондона.
  3. Следующий этап был открыт Томасом Эдисоном и его лампой накаливания. Еще один рывок, когда источником света стало преобразование электричества. И развитие продолжалось семимильными шагами, представляя мировые неоновые и галогенные лампы.
  4. Уже в 1962 году случайно был изобретен светодиод. Ник Холоньяк в попытках сделать лазер совершил открытие, которое положило начало созданию светодиодной лампы с синим светом. Позже он был удостоен Нобелевской премии.

Главное, что нужно знать: весь этот путь свет проделал не в одиночку. Оно вело за собой абсолютно все: быт, учебу, работу. Каждый новый этап развития сопровождался дополнительными выгодами от технологических новшеств. От сохранения жизни отдельных видов живых существ до спасения целых экосистем.

Дорогие сложно добываемые источники питания заменялись простыми и доступными решениями. Например, керосин стал альтернативой китовому жиру и спас этих млекопитающих от вымирания. А светодиод сокращает расход энергии на 80% по сравнению с традиционными лампами и служит в 25 раз дольше, поэтому значительно экономит ресурсы и сохраняет экологический порядок на планете.

Iterna дарит мировые светодиодные лучи

В 2010 году Николай Плашкин с партнерами создал компанию Iterna. До этого все они занимались бытовой электроникой. Сначала компания начала свой путь в снабжении посуды из КНР. Постепенно, увидев потенциал и увлекшись невероятной мощностью светодиода и его неограниченными возможностями, они решили пойти в освещение. Это был момент, когда большой опыт, глубокие знания и практические навыки ведущих специалистов нескольких областей объединились в одно целое. Было решено начать создание доступных, но современных дизайнерских светильников из дерева или металла. Уникальные формы и текстуры – все это создает неповторимый стиль компании. История продолжается…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *