Новини Компанії

Історія світла. Історія Ітерна

Еволюційна теорія світла

Світло дає життя всьому. Воно пройшло довгий шлях, щоб сьогодні постати перед нами таким, яким ми його бачимо щодня: від іскри перед входом у печеру до світлодіода, якому під силу будь-які складнощі. Завдяки світлу людство зважено йшло до нинішнього рівня прогресу, розробляючи нові винаходи. Згодом люди перетворили багаття із сухих гілок, його тріск та дим у екологічні та економні лампочки розміром з горошину, а потужністю на кілька квадратних метрів.

Тисячі років і жодного дня без змін

Дослідники вважають, що народження першого штучного променя світла сталося 70 000 років тому. І з того часу його постійно змінювали, досліджували і вдосконалювали, подібно до розвитку цивілізації в цілому, яка ні дня не стоїть на місці. Цей шлях неймовірно цікавий і вартий уваги.

З давніх-давен люди воліли зловити сонячні промені і отримати з них свою користь. Створювали будівлі з величезними отворами у стінах та даху, такі як Пантеон у римлян. Природне сонячне світло проходило крізь отвори і заповнювало увесь внутрішній простір. А от полум’я завжди боялися, бо розуміли неймовірну силу іскри та наслідки її невмілого використання.

Людство прагнуло приборкати яскраву стихію, пристосовувало її всіма силами. Смолоскип, камін, свічки – вони були доступні не всім, але поступово поширювали свій вплив на суспільство.

Ривок, який змінив перебіг історії

Головні відкриття у сфері освітлення:

  1. У 1780 році французу Амі Аргану вдалося приборкати світло. Він зробив першу у світі масляну лампу, потужність світіння якої дорівнювала цілим 10 свічкам. Винахід облетів світ на крилах британської революції.
  2. Естафету підхопив Вільям Мердок із Шотландії. Він відкрив невичерпне джерело живлення – газ. І світло з одиноких вікон будинків розлилося вулицями Лондона.
  3. Наступний етап був відкритий Томасом Едісоном та його лампою розжарювання. Ще один ривок, коли джерелом світла стало перетворення електрики. І розвиток продовжувався семимильними кроками, являючи світові неонові та галогенні лампи.
  4. Вже 1962 року випадково було винайдено світлодіод. Нік Холоньяк у спробах зробити лазер зробив відкриття, яке започаткувало створення світлодіодної лампи з синім світлом. Пізніше він був удостоєний Нобелівської премії.

Головне, що треба знати: весь цей шлях світло проробило не самотужки. Воно вело за собою абсолютно все: побут, навчання, роботу. Кожен новий етап розвитку супроводжувався додатковими вигодами від технологічних новацій. Від збереження життя окремих видів живих істот до порятунку цілих екосистем.

Дорогі джерела живлення, що складно видобуваються, замінювалися простими і доступними рішеннями. Наприклад, гас став альтернативою китовому жиру і врятував цих ссавців від вимирання. А світлодіод скорочує витрати енергії на 80% порівняно з традиційними лампами і служить у 25 разів довше, тому значно заощаджує ресурси та зберігає екологічний порядок на планеті.

Iterna дарує світові світлодіодні промені

У 2010 році Микола Плашкін з партнерами створили компанію Iterna. До цього всі вони займалися побутовою електронікою. Спочатку компанія почала свій шлях в постачанні посуду з КНР. Поступово, побачивши потенціал і захопившись неймовірною потужністю світлодіода та його необмеженими можливостями, вони вирішили піти в освітлення. Це був момент, коли величезний досвід, глибокі знання та практичні навички провідних фахівців кількох областей поєдналися в одне ціле. Було вирішено почати створення доступних, але сучасних дизайнерських світильників з натуральної деревини чи металу. Унікальні форми та текстури – все це створює неповторний стиль компанії. Історія продовжується…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Новини Компанії

История света. История Итерна

Эволюционная теория света

Свет дает жизнь всему. Оно прошло долгий путь, чтобы сегодня предстать перед нами таким, каким мы его видим каждый день: от искры перед входом в пещеру до светодиода, которому по силам любые сложности. Благодаря свету человечество взвешенно шло к нынешнему уровню прогресса, разрабатывая новые изобретения. Впоследствии люди превратили костер из сухих ветвей, его треск и дым в экологические и экономные лампочки размером с горошину, а мощностью в несколько квадратных метров.

Тысячи лет и ни дня без изменений

Исследователи считают, что рождение первого искусственного луча света произошло 70 тысяч лет назад. И с тех пор его постоянно меняли, исследовали и совершенствовали, подобно развитию цивилизации в целом, ни дня не стоящей на месте. Этот путь невероятно интересен и достоин внимания.

С давних пор люди предпочитали поймать солнечные лучи и извлечь из них свою пользу. Создавались здания с огромными проемами в стенах и крыше, такие как Пантеон у римлян. Естественный солнечный свет проходил через отверстия и заполнял все внутреннее пространство. А вот пламя всегда боялись, понимая невероятную силу искры и последствия ее неумелого использования.

Человечество стремилось обуздать яркую стихию, приспосабливало ее всеми силами. Факел, камин, свечи – они были доступны не всем, но постепенно распространяли свое влияние на общество.

Рывок, изменивший ход истории

Главные открытия в сфере освещения:

  1. В 1780 году французу Ами Аргану удалось обуздать свет. Он сделал первую в мире масляную лампу, мощность свечения которой равнялась целым 10 свечам. Изобретение облетело свет на крыльях британской революции.
  2. Эстафету подхватил Уильям Мердок из Шотландии. Он открыл неисчерпаемый источник питания – газ. И свет из одиноких окон домов разлился по улицам Лондона.
  3. Следующий этап был открыт Томасом Эдисоном и его лампой накаливания. Еще один рывок, когда источником света стало преобразование электричества. И развитие продолжалось семимильными шагами, представляя мировые неоновые и галогенные лампы.
  4. Уже в 1962 году случайно был изобретен светодиод. Ник Холоньяк в попытках сделать лазер совершил открытие, которое положило начало созданию светодиодной лампы с синим светом. Позже он был удостоен Нобелевской премии.

Главное, что нужно знать: весь этот путь свет проделал не в одиночку. Оно вело за собой абсолютно все: быт, учебу, работу. Каждый новый этап развития сопровождался дополнительными выгодами от технологических новшеств. От сохранения жизни отдельных видов живых существ до спасения целых экосистем.

Дорогие сложно добываемые источники питания заменялись простыми и доступными решениями. Например, керосин стал альтернативой китовому жиру и спас этих млекопитающих от вымирания. А светодиод сокращает расход энергии на 80% по сравнению с традиционными лампами и служит в 25 раз дольше, поэтому значительно экономит ресурсы и сохраняет экологический порядок на планете.

Iterna дарит мировые светодиодные лучи

В 2010 году Николай Плашкин с партнерами создал компанию Iterna. До этого все они занимались бытовой электроникой. Сначала компания начала свой путь в снабжении посуды из КНР. Постепенно, увидев потенциал и увлекшись невероятной мощностью светодиода и его неограниченными возможностями, они решили пойти в освещение. Это был момент, когда большой опыт, глубокие знания и практические навыки ведущих специалистов нескольких областей объединились в одно целое. Было решено начать создание доступных, но современных дизайнерских светильников из дерева или металла. Уникальные формы и текстуры – все это создает неповторимый стиль компании. История продолжается…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.