Новини Компанії

Домашнє сонячне світло

Світло у вікні або автономна сонячна система

Життєвий цикл всього живого на землі залежить від світла. Для людини це не лише зміна відпочинку та бадьорості, а й уся її соціальна активність. Також це ще й нормальне самопочуття, підтримка працездатності та стану здоров’я. Світло впливає на засвоєння вітамінів, зір, швидкість настання перенапруги.

Прекрасно, що в наш час високорозвинених технологій світло, ідентичне природному, доступне в будь-який час дня та ночі. І ми не припиняємо своєї діяльності із заходом сонця.

Дві сторони однієї медалі

Біля витоків появи штучного освітлення люди намагалися застосувати комфортні світлові рішення перенесенням винаходів із будинку на вулиці. І, треба сказати, довго пристосовували їх, змінювали, але все ж таки досягли свого. Це допомогло технічному прогресу розвиватися швидше, а людям подарувало безпеку та зберегло життя. Сьогодні вдосконалення внутрішніх та зовнішніх освітлювальних технологій йде паралельно.
Не можна недооцінювати обидва ці напрями або наголошувати на одному з них. Адже вуличний ліхтар – це інфраструктура та безпека. А офісний світильник, під яким проходить більша частина життя, – це безпосередній вплив на настрій і самопочуття людини. Обидві ці сфери доповнюють одна одну.

Штучний, але як справжній

Існує неймовірна кількість норм та вимог до організації освітлення всередині приміщення. Незалежно від того, це офісний або житловий простір, він має відповідати стандартам. Але не слід забувати, що механізм адаптації у людини працює дуже добре, а тому згодом вона починає сприймати навіть дискомфорт як норму. Це може призвести до негативних наслідків для здоров’я та самопочуття, причини яких можуть ховатися в елементарній потужності лампочки. Тому потрібно спочатку орієнтуватися на свій комфорт.

На допомогу приходить індивідуальний підхід, який враховує особливості людини та її візуального сприйняття, а не сухі цифри з інструкцій. Проектування та оптимізація параметрів освітлення є актуальними, як ніколи. Їхня мета – максимальне наближення до природних умов. Щоб домогтися цього, до уваги беруться не лише лампочки та світильники, а й кольорова гама стін, стелі та меблів. І, звичайно ж, велика увага приділяється здатності світла адаптуватися, що цілком можливо на сучасному етапі розвитку технологій.

Слова – це чудово, але є й конкретні показники. Вони стали результатом досліджень із заміни нормативних показників освітленості приміщення на адаптивні до людини. Після нескладних розрахунків та операцій було отримано такі результати:

  • продуктивність праці зросла на 18%;
  • точність виконуваних робіт – на 12%;
  • об’єктивні показники здоров’я – на 50%.

Але найбільш вражаючим став показник настрою, що покращився на цілих 76%.

Не світлом єдиним

Величезний вплив на життя людини мають циркадні ритми. Це зміна якості та інтенсивності біологічних процесів залежно від часу. Сонячне світло тут є основним каталізатором. Точніше було, доки на зміну йому не прийшло штучне освітлення. І тепер так само, як і достатнє і яскраве освітлення, важлива його зміна та повна відсутність. Все це безпосередньо впливає на роботу мозку, гормональної системи та всього організму. Сучасні технології працюють над циркадним освітленням. Воно адаптується до природних біологічних коливань організму.

Світлові акценти та їх вплив на людину

Виконавши невелику роботу самостійно або скориставшись послугами спеціаліста, можна організувати маленьку сонячну систему у себе вдома, в офісі, супермаркеті або на будь-якому іншому об’єкті. Більше того, можна розставити акценти на предметах інтер’єру, витворах мистецтва, навіть на товарних позиціях у торговій точці. Це впливатиме на вподобання, функціонування організму, його здоров’я та самопочуття. Застосування автоматичного регулювання світлового потоку здатне навіть коригувати вікові проблеми зі сном та перенапругою.

Якщо є можливість зробити життя кращим, то її обов’язково потрібно використовувати. А усвідомлювати, що маленький світлодіод змінює світ на краще — це неймовірне натхнення та гордість, які й рухають прогрес компаній, що займаються освітленням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Новини Компанії

Домашний солнечный свет

Свет в окне или автономная солнечная система

Жизненный цикл всего живого на земле зависит от света. Для человека это не только изменение отдыха и бодрости, но и вся его социальная активность. Также это и нормальное самочувствие, поддержание работоспособности и состояния здоровья. Свет влияет на усвоение витаминов, зрение, скорость наступления перенапряжения.

Прекрасно, что в наше время высокоразвитых технологий свет, идентичный естественному, доступен в любое время дня и ночи. И мы не прекращаем свою деятельность с закатом.

Две стороны одной медали

У истоков появления искусственного освещения люди пытались применить комфортные световые решения переносом изобретений из дома на улице. И, надо сказать, долго приспосабливали их, меняли, но все же добились своего. Это помогло техническому прогрессу развиваться быстрее, а людям подарило безопасность и сохранило жизнь. Сегодня усовершенствование внутренних и внешних осветительных технологий идет параллельно.
Нельзя недооценивать оба этих направления или подчеркивать одно из них. Ведь уличный фонарь – это инфраструктура и безопасность. А офисный светильник, под которым проходит большая часть жизни, это непосредственное влияние на настроение и самочувствие человека. Обе эти сферы дополняют друг друга.

Искусственный, но как настоящий

Существует огромное количество норм и требований к организации освещения внутри помещения. Независимо от того, это офисное или жилое пространство, оно должно соответствовать стандартам. Но не следует забывать, что механизм адаптации у человека работает очень хорошо, поэтому впоследствии он начинает воспринимать даже дискомфорт как норму. Это может привести к негативным последствиям для здоровья и самочувствия, причины которых могут скрываться в элементарной мощности лампочки. Потому необходимо поначалу ориентироваться на собственный комфорт.

На помощь приходит индивидуальный подход, учитывающий особенности человека и его визуального восприятия, а не сухие цифры из инструкций. Проектирование и оптимизация параметров освещения актуальны, как никогда. Их цель – максимальное приближение к природным условиям. Чтобы добиться этого, учитываются не только лампочки и светильники, но и цветовая гамма стен, потолка и мебели. И, конечно же, большое внимание уделяется способности света адаптироваться, что вполне возможно на современном этапе развития технологий.

Слова – это здорово, но есть и конкретные показатели. Они явились результатом исследований по замене нормативных показателей освещенности помещения на адаптивные к человеку. После несложных расчетов и операций были получены следующие результаты:

  • производительность труда выросла на 18%;
  • точность выполняемых работ – на 12%;
  • объективные показатели здоровья – на 50%.

Но наиболее впечатляющим стал показатель настроения, улучшившийся на целых 76%.

Не светом единым

Огромное влияние на жизнь человека оказывают циркадные ритмы. Это изменение качества и интенсивности биологических процессов в зависимости от времени. Солнечный свет здесь является основным катализатором. Точнее было, пока на смену ему не пришло искусственное освещение. И теперь так же, как и достаточное и яркое освещение, важно его изменение и полное отсутствие. Все это оказывает непосредственное влияние на работу мозга, гормональной системы и всего организма. Современные технологии работают над циркадным освещением. Оно адаптируется к естественным биологическим колебаниям организма.

Световые акценты и их влияние на человека

Проделав небольшую работу самостоятельно или воспользовавшись услугами специалиста, можно организовать маленькую солнечную систему у себя дома, в офисе, супермаркете или на любом другом объекте. Более того, можно расставить акценты на предметах интерьера, произведениях искусства, даже на товарных позициях в торговой точке. Это будет влиять на вкус, функционирование организма, его здоровье и самочувствие. Применение автоматической регулировки светового потока может даже корректировать возрастные проблемы со сном и перенапряжением.

Если есть возможность сделать жизнь лучше, то ее обязательно нужно использовать. А отдавать себе отчет, что маленький светодиод меняет мир к лучшему – это невероятное вдохновение и гордость, которые и двигают прогресс компаний, занимающихся освещением.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *